VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH PHÒNG BAN - TRUNG TÂM

Trưởng phòng: CN.CV. Lê Thị Ngọc Tiếu - Email: ltntieu@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: PGS.TS.NCVC. Nguyễn Văn Lập - Email: nvlap@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: ThS.NCVC. Đặng Hòa Vĩnh - Email: dhvinh@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: TS.NCVC. Nguyễn Thọ - Email: ntho@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: TS.NCVC. Phạm Việt Hòa - Email: pvhoa@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: TS.NCV. Nguyễn Siêu Nhân - Email: nsnhan@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: ThS.NCVC. Nguyễn Văn Đệ - Email: nvde@hcmig.vast.vn

Giám đốc Trung tâm: TS.NCVC. Trần Thái Bình - Email: ttbinh@hcmig.vast.vn

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và triển khai khoa học Công nghệ (CARSTD) là một đơn vị trực thuộc Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM. Trung tâm được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 2017, thực hiện chức năng nghiên cứu các công nghệ mới, các xu hướng phát triển và ứng dụng Khoa học trái đất.

Giám đốc Trung tâm: TS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Phượng - Email: ntkphuong@hcmig.vast.vn