VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH PHÒNG BAN - TRUNG TÂM

Trưởng phòng: CN.CV. Lê Thị Ngọc Tiếu - Email: ltntieu@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: ThS.NCS.NCV. Trịnh Phi Hoành, email: tphoanh@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: ThS.NCVC. Đặng Hòa Vĩnh, email: dhvinh@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: TS.NCVC. Nguyễn Thọ, email: ntho@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: TS.NCVC. Phạm Việt Hòa, mail: pvhoa@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Lập, email: nvlap@hcmig.vast.vn

Phó Trưởng phòng phụ trách: ThS.NCVC. Phạm Tuấn Nhi, email: ptnhi@hcmig.vast.vn

Phó Giám đốc Trung tâm: ThS.NCS.NCV. Trịnh Phi Hoành, email: tphoanh@hcmig.vast.vn

Giám Đốc Trung tâm: TS.NCVC : Hồ Đình Duẩn, email: hdduan@hcmig.vast.vn

Giám đốc Trung tâm: TS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Phượng, email: ntkphuong@hcmig.vast.vn