VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng Địa lý tổng hợp

GIỚI THIỆU

Trưởng phòng: ThS.NCS.NCV. Trịnh Phi Hoành, email: tphoanh@hcmig.vast.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nghiên cứu điều tra cơ bản đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường làm cơ sở khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng lãnh thổ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguồn nhân lực (biên chế) của phòng: gồm 01 Tiến sỹ, 01 Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh

+ ThS.NCS.NCV. Trịnh Phi Hoành, Email: tphoanh@hcmig.vast.vn

+ TS.NCV. Nguyễn Siêu Nhân, Email: nsnhan@hcmig.vast.vn

Ngoài ra, phòng còn hợp đồng và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Viện để thực hiện các nhiệm vụ.

Các công trình tiêu biểu trong 10 năm gần đây:

+ Đề tài/Dự án các cấp: 18 đề tài;

+ Các công trình công bố: 32 bài báo trong và ngoài nước.