VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng Địa lý môi trường và Kinh tế xã hội

GIỚI THIỆU

Trưởng phòng: PGS.TS.NCVC. Phạm Việt Hòa, email: pvhoa@hcmig.vast.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về sinh địa hóa, ô nhiễm và suy thoái môi trường, sinh thái nông lâm nghiệp và thủy sản;
  • Nghiên cứu các vấn đề về sinh thái, môi trường và kinh tế xã hội liên quan đến quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, mô hình sản xuất;
  • Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển vùng lãnh thổ;
  • Nghiên cứu phát triển công nghệ dự báo liên quan đến kinh tế – xã hội;
  • Nghiên cứu các vấn đề về địa lý nhân văn;
  • Tư vấn, thẩm định, phản biện và xây dựng các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguồn nhân lực của phòng: gồm 01 Phó Giáo sư - Tiến sỹ, 01 Thạc sỹ:

+ PGS.TS.NCVC. Phạm Việt Hòa, email: pvhoa@hcmig.vast.vn

+ ThS.NCVC. Trần Hà Phương - Email: thphuong@hcmig.vast.vn

Các công trình tiêu biểu trong 10 năm gần đây:

+ Đề tài/Dự án các cấp: 06 đề tài;

+ Các công trình công bố: 16 bài báo trong và ngoài nước.

LIÊN KẾT