VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo mời thầu

12-05-2017

Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM thông báo mời chào hàng các gói thầu Sửa chữa năm 2017 của Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM

Viện Địa lý tài nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng các gói thầu có thông tin như sau:
 I. Thông tin bên mời thầu: Viện Địa lý tài nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Số 01 Mạc Đĩnh Chi – Quận 1 – Thành Phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 08 38 299 618
  Fax: 08 38 258 156
  Mã số thuế: 0301950407
  Email: vanthu@hcmig.vast.vn
 II. Thông tin các gói thầu
  1. Tên gói thầu: Sửa chữa năm 2017 của Viện Địa lý tài nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh
  2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  5. Thời gian phát hành HSYC: Từ 10h00 ngày 12 tháng 05 năm 2017 đến trước 15h00 ngày 17 tháng 05 năm 2017. (Trong giờ hành chính)
  6. Địa điểm: Phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa lý tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh – Số 01 Mạc Đĩnh Chi – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.
  7. Giá bán một bộ HSYC: Miễn phí
  8. Đảm bảo dự thầu: Không áp dụng
  9. Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 17 tháng 5 năm 2017
Thời điểm mở thầu: 15h30 ngày 17 tháng 5 năm 2017.
Trân trọng thông báo ./.