VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo xét phúc khảo kỳ thi viên chức năm 2017

17-04-2017

Thông báo xét phúc khảo kỳ thi viên chức năm 2017

 

VIÊN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN TP.HCM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017
                TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2017 

              Số: 04/TB-HĐTD

THÔNG BÁO
V/v phúc khảo kỳ thi viên chức năm 2017

   Trên cơ sở Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 07/04/2017 V/v thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017, Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM nhận đơn phúc khảo kể từ ngày 11/04/2017 đến hết ngày 24/04/2017.
   Trân trọng thông báo./.
 

Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG
  - Như trên;
  - Lưu VT, T.02.

đã ký

Lê Ngọc Thanh