VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo mời thầu

15-03-2017

Thông báo mời thầu

Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM mời thầu đối với gói thầu Thiết bị máy móc thuộc nhiệm vụ: Trang thiết bị phục vụ đề tài:“Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian –  Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre”

 1.  Tên bên mời thầu:Viện Địa lý tài nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh
 2. Tên dự án: “Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian –  Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre” thuộc Chương trình Công nghệ Vũ trụ.
 3. Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
 4. Thông tin chi tiết về gói thầu: (Phụ lục 01: /files/TinhNangKyThuat.xlsx)
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:Chào hành cạnh tranh
 6.  Địa điểm nhận chào giá:Viện Địa lý tài nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh – Số 01 Mạc Đĩnh Chi – Quận 01 Thành Phố Hồ Chí Minh
 7. Thời gian nhận chào giá:từ 16:00, ngày 15 tháng 03 năm 2017  đến trước 16:00, ngày 20 tháng 03 năm 2017 (trong giờ hành chính).
   Điện thoại: 08 38 299 618
   Fax: 08 38 258 156

Viện Địa lý tài nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xét duyệt các hồ sơ của các nhà thầu. Tiêu chí đánh giá dành cho đơn vị trúng thầu dựa trên đánh giá về mặt năng lực kỹ thuật rồi đến tài chính.