VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

27-03-2017

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 02: Thiết bị máy móc phục vụ đề tài "Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre"

Căn cứ quyết định số 33/QĐ-VĐLTN ngày 21/03/2017 của Viện trưởng Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Thiết bị máy móc phục vụ đề tài "Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre", Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
  1. Tên nhà trúng thầu: Công ty Thương mại Kỹ thuật Tin học Anh Ngọc
  2. Giá trúng thầu: 260.900.000 đồng (đã bao gồm các loại thuế và phí có liên quan)
  3. Loại hợp đồng: trọn gói
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  5. Các nhà thầu khác có gửi bảng báo giá dự thầu nhưng bị loại do không đáp ứng được yêu cầu về mặt kinh tế của gói thầu.
  6. Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM thông báo đến nhà thầu trúng thầu được biết và mời nhà thầu đến Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM để thương thảo và ký hợp đồng trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.
 Trân trọng./.

KT. Viện Trưởng
Phó Viện Trưởng

đã ký

Nguyễn Siêu Nhân