VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

04-04-2017

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM đã có kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

 

VIỆN HÀN LÂM
 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN TP. HCM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2017
Số: 62/TB-ĐLTN

 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                             
Tp. HCM, ngày 07 tháng 04  năm 2017
 

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2017

                    
NGẠCH NGHIÊN CỨU VIÊN: Ngành Công nghệ môi trường
Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
 
 

TT Họ và tên Điểm học tập
(Hệ số 2)
Điểm phỏng vấn
(Hệ số 2)
Tổng điểm Ghi chú
1 Vũ Quang Huy 146,6 182 328,6  

 
  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, T03

  VIỆN TRƯỞNG

đã ký

Lê Ngọc Thanh