VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

05-10-2017

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa năm 2017 của Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM"

Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Sửa chữa năm 2017 của Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM"