VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường; ứng dụng phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường

TÊN NỘI DUNG
Tên đề tài dự án Xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường; ứng dụng phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường
Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thái Bình
Đơn vị thực hiện Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
Cấp quản lý Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Long An
Thời gian thực hiện 12/2014 - 06/2017
Mục tiêu đề tài
Sản phẩm đề tài
Kết quả đạt được
Kinh phí 3,150,000,000đ
Xếp loại đề tài