VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái huyện Cần Giờ Tp.HCM phục vụ phát triển kinh tế xã hội (nghiên cứu trọng điểm khu vực xã Thạnh An)

TÊN NỘI DUNG
Tên đề tài dự án Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái huyện Cần Giờ Tp.HCM phục vụ phát triển kinh tế xã hội (nghiên cứu trọng điểm khu vực xã Thạnh An)
Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Lập
Đơn vị thực hiện Phòng Địa lý tổng hợp
Cấp quản lý Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thời gian thực hiện 01/2015 - 12/2017
Mục tiêu đề tài

- Làm rõ hiện trạng và tiềm năng du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, TP.HCM.
- Đề xuất định hướng phát triển du lịch sinh thái khu vực xã Thạnh An, huyện Cần Giờ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Sản phẩm đề tài

- Bản đồ tiềm năng tài nguyên du lịch sinh thái huyện Cần Giờ tỷ lệ 1:25.000.
- Bản đồ định hướng phát triển du lịch sinh thái hyện Cần Giờ tỷ lệ 1:25.000.
- Bản đồ định hướng các tuyến, điểm du lịch sinh thái xã Thạnh An trong liên kết với các điểm khác của huyện Cần Giờ tỷ lệ 1:10.000
- Bảng giới thiệu và quảng bá du lịch xã Thạnh An
- Báo cáo tổng kết đề tài
- 01 bài báo khoa học quốc tế
- 01 bài báo khoa học trong nước

Kết quả đạt được
Kinh phí 600,000,000đ
Xếp loại đề tài