VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TÊN NỘI DUNG
Tên đề tài dự án Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thái Bình
Đơn vị thực hiện Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
Cấp quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thời gian thực hiện 08/2015 - 12/2017
Mục tiêu đề tài
Sản phẩm đề tài
Kết quả đạt được
Kinh phí 1,447,824,000đ
Xếp loại đề tài