VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu, đánh giá thay đổi cơ cấu sử dụng đất tỉnh Trà Vinh dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng

TÊN NỘI DUNG
Tên đề tài dự án Nghiên cứu, đánh giá thay đổi cơ cấu sử dụng đất tỉnh Trà Vinh dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Hà Phương
Đơn vị thực hiện Phòng Địa lý Kinh tế - xã hội
Cấp quản lý Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thời gian thực hiện 01/2016 - 06/2018
Mục tiêu đề tài

- Làm sáng tỏ các thay đổi cơ cấu sử dụng đất tỉnh Trà Vinh dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD) trong giai đoạn 2000 - 2030;
- Đề xuất định hướng cơ cấu sử dụng đất hợp lý giai đoạn 2016 - 2030

Sản phẩm đề tài
Kết quả đạt được
Kinh phí 600,000,000đ
Xếp loại đề tài