VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu tương tác sông - biển và khả năng khai thác nguồn nước ngọt cung cấp cho các đối tượng dùng nước vùng cửa sông Cửu Long

TÊN NỘI DUNG
Tên đề tài dự án Nghiên cứu tương tác sông - biển và khả năng khai thác nguồn nước ngọt cung cấp cho các đối tượng dùng nước vùng cửa sông Cửu Long
Chủ nhiệm đề tài ThS. Đặng Hòa Vĩnh
Đơn vị thực hiện Phòng Tài nguyên Nước
Cấp quản lý Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thời gian thực hiện 01/2016 - 06/2018
Mục tiêu đề tài

- Xác định được các quy luật xuất hiện nước ngọt trong mối tương tác sông – biển vùng cửa sông Cửu Long;
- Dự báo sự xuất hiện nước ngọt vùng cửa sông trong tương lai dưới tác động của nước biển dâng và các hoạt động khai thác trên lưu vực;
- Đề xuất giải pháp khai thác nguồn nước mặt cung cấp cho các đối tượng dùng nước khu vực nghiên cứu.

Sản phẩm đề tài
Kết quả đạt được
Kinh phí 600,000,000đ
Xếp loại đề tài