VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong đất huyện Hóc Môn - TP.HCM

TÊN NỘI DUNG
Tên đề tài dự án Nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong đất huyện Hóc Môn - TP.HCM
Chủ nhiệm đề tài ThS. Lưu Hải Tùng
Đơn vị thực hiện Phòng Tài nguyên Đất
Cấp quản lý Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thời gian thực hiện 01/2016 - 06/2018
Mục tiêu đề tài

- Xác định hiện trạng, nguyên nhân ô nhiễm kim loại nặng (Cu, Pb, Zn và Cd) trong đất huyện Hóc Môn, TP.HCM;
- Đề xuất những biện pháp quản lý thích hợp.

Sản phẩm đề tài
Kết quả đạt được
Kinh phí 400,000,000đ
Xếp loại đề tài