VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang

TÊN NỘI DUNG
Tên đề tài dự án Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thái Bình
Đơn vị thực hiện Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
Cấp quản lý Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Thời gian thực hiện 11/2016 - 04/2018
Mục tiêu đề tài
Sản phẩm đề tài
Kết quả đạt được
Kinh phí 1,040,450,000đ
Xếp loại đề tài Khá