VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Making Foamed Concretes From Fly Ash Based on Geopolymer Method

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo Making Foamed Concretes From Fly Ash Based on Geopolymer Method
Tác giả Pham Tuan Nhi, Hoang HL
Đơn vị thực hiện Trung tâm Phân tích – Thí nghiệm và Công nghệ khoáng
Phân loại Công bố ngoài nước
Tạp chí Wiley – Blackwell for the American Ceramic Society
Mã tạp chí ISBN: 978-0-0470-92191-3


TÓM TẮT BÀI BÁO