VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Herbicide/Zn-Al-layered double hydroxide hybrid composite: synthesis and slow/controlled release properties

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo Herbicide/Zn-Al-layered double hydroxide hybrid composite: synthesis and slow/controlled release properties
Tác giả Nguyen Thi Kim Phuong, Ho Nguyen Nhat Ha, Nguyen Thi Phuong Dieu, Bui The Huy
Đơn vị thực hiện Trung tâm Phân tích – Thí nghiệm và Công nghệ khoáng
Phân loại Công bố ngoài nước
Tạp chí Environmental Science and Pollution Research
Mã tạp chí ISSN: 0944-1344


TÓM TẮT BÀI BÁO