VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lead and Arsenic Accumulation and Its Effects on Plasma Cortisol Levels in Oreochromis sp.

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo Lead and Arsenic Accumulation and Its Effects on Plasma Cortisol Levels in Oreochromis sp.
Tác giả Nguyen Quoc Thang, Le Van Tan, Bui The Huy, Nguyen Thi Kim Phuong
Đơn vị thực hiện Trung tâm Phân tích – Thí nghiệm và Công nghệ khoáng
Phân loại Công bố ngoài nước
Tạp chí Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Mã tạp chí ISSN: 0007-4861


TÓM TẮT BÀI BÁO