VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Morphodynamic of an eroding beach and foredune in the Mekong River delta: implications for deltaic shoreline change

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo Morphodynamic of an eroding beach and foredune in the Mekong River delta: implications for deltaic shoreline change
Tác giả Anthony, E.J, Dussouillez, P., Dolique, F., Besset, M., Brunier, G., Van Lap Nguyen, Goihot, M.
Đơn vị thực hiện Phòng Địa lý tổng hợp
Phân loại Công bố ngoài nước
Tạp chí Continental Shelf Research
Mã tạp chí ISSN: 0278-4343


TÓM TẮT BÀI BÁO