VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Process regime, salinity, morphological, and sedimentary trends along the fluvial to marine transition zone of the mixed-energy Mekong River Delta, Vietnam

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo Process regime, salinity, morphological, and sedimentary trends along the fluvial to marine transition zone of the mixed-energy Mekong River Delta, Vietnam
Tác giả Gugliotta M., Saito Y., Van Lap Nguyen, Thi Kim Oanh Ta, Nakashima R., Tamura T., Uehara K., Katsuki K., Yamamoto S.
Đơn vị thực hiện Phòng Địa lý tổng hợp
Phân loại Công bố ngoài nước
Tạp chí Continental Shelf Research
Mã tạp chí ISSN: 0278-4343


TÓM TẮT BÀI BÁO