VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Uncovering the spatio-temporal dynamics of land cover change and fragmentation of mangroves in the Ca Mau peninsula, Vietnam using multi-temporal SPOT satellite imagery (2004-2013).

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo Uncovering the spatio-temporal dynamics of land cover change and fragmentation of mangroves in the Ca Mau peninsula, Vietnam using multi-temporal SPOT satellite imagery (2004-2013).
Tác giả Leon T. Hauser, Giang Nguyen Vu, Binh An Nguyen, Emma Dade, Hieu Minh Nguyen, Trang Thi Quynh Nguyen, Toan Quang Le, Long Huu Vu, Ai Thi Huyen Tong, Hoa Viet Pham.
Đơn vị thực hiện Phòng Địa Vật lý
Phân loại Công bố ngoài nước
Tạp chí Applied Geography
Mã tạp chí ISSN: 0143-6228


TÓM TẮT BÀI BÁO