VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

A Mixed-Metal Oxides/Graphitic Carbon Nitride: High Visible Light Photocatalytic Activity for Efficient Mineralization of Rhodamine B

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo A Mixed-Metal Oxides/Graphitic Carbon Nitride: High Visible Light Photocatalytic Activity for Efficient Mineralization of Rhodamine B
Tác giả Bui The Huy, Chu Thi Bich Thao, Van-Duong Dao, Nguyen Thi Kim Phuong, Yong-Ill Lee
Đơn vị thực hiện Trung tâm Phân tích – Thí nghiệm và Công nghệ khoáng
Phân loại Công bố ngoài nước
Tạp chí Advanced Materials Interfaces
Mã tạp chí ISSN: 2196-7350


TÓM TẮT BÀI BÁO