VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

A Hybrid Approach to Improve Classification Accuracy of Mapping Perennial Crops in Bảo Lâm District, Lâm Đồng Province

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo A Hybrid Approach to Improve Classification Accuracy of Mapping Perennial Crops in Bảo Lâm District, Lâm Đồng Province
Tác giả Toan, L. Q., Cu, P. V., Thanh, B. Q., Hoa, P. V., Long, V. H., Trang, N. T. Q. and Hauser, L. T.
Đơn vị thực hiện Phòng Địa Vật lý
Phân loại Công bố ngoài nước
Tạp chí International Journal of Geoinformatics
Mã tạp chí ISSN 1686-6576


TÓM TẮT BÀI BÁO