VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Định hướng giải quyết vấn đề xói lở bờ sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận địa lý tổng hợp

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo Định hướng giải quyết vấn đề xói lở bờ sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận địa lý tổng hợp
Tác giả Trịnh Phi Hoành, Phạm Việt Hòa, Trần Văn Thương
Đơn vị thực hiện Phòng Địa lý tổng hợp
Phân loại Công bố trong nước
Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10
Mã tạp chí ISBN: 978-604-913-693-1


TÓM TẮT BÀI BÁO

Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - vựa lúa của Việt Nam, đang đối mặt với nhiều vấn đề như hạn hán, xâm nhập mặn, đặc biệt là xói lở bờ sông do ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau. Xói lở bờ sông có thể đe dọa đến an ninh lương thực và phát triển bền vững tại lãnh thổ nghiên cứu. Nghiên cứu đã phân tích một cách khái quát hiệu quả của các công trình đã áp dụng để ứng phó với xói lở tại vùng ĐBSCL từ việc kế thừa các kết quả đã công bố trước đó. Bên cạnh đó, với việc áp dụng tiếp cận địa lý tổng hợp, nhóm tác giả đã đề xuất những vấn đề cần phải quan tâm trong giải quyết tình trạng xói lở tại đây. Vấn đề cần giải quyết trước mắt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo và di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xói lở cao; làm tốt công tác quản lý khai thác và sử dụng dòng sông. Về lâu dài là cần có quy hoạch chỉnh trị sông tổng thể gắn với liền với quy hoạch khai thác nguyên (cát, nước sông); tăng cường vai trò của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.