VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Enhanced photodegradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid using a novel TiO2@MgFe2O4 core@shell structure

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo Enhanced photodegradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid using a novel TiO2@MgFe2O4 core@shell structure
Tác giả Bui The Huy, Da-Som Jung, Nguyen Thi Kim Phuong, Yong-Ill Lee
Đơn vị thực hiện Trung tâm Phân tích – Thí nghiệm và Công nghệ khoáng
Phân loại Công bố ngoài nước
Tạp chí Chemosphere
Mã tạp chí ISSN: 0045-6535


TÓM TẮT BÀI BÁO