VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN LÃNH ĐẠO

VIỆN TRƯỞNG

TS. NCVC. Phạm Việt Hòa

Điện thoại: 028.38 245 955 – Email: pvhoa@hcmig.vast.vn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Văn Lập

Điện thoại: 028.38 220 829, Email: nvlap@hcmig.vast.vn