VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng Khoa học Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm có 11 thành viên:

Ban thường trực:

1. Chủ tịch: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Lập

2. Phó Chủ tịch: TS.NCVC. Hồ Đình Duẩn

3. Thư ký Hội đồng: TS.NCVC. Nguyễn Thọ

Ủy viên hội đồng:

4. PGS.TS.NCVC. Phạm Việt Hòa

5. TS.NCV. Trịnh Phi Hoành

6. ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng

7. ThS.NCVC. Phạm Tuấn Nhi

8. PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Kim Oanh

9. PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Phượng

10. TS.NCVC. Lê Ngọc Thanh

11. ThS.NCVC. Đặng Hòa Vĩnh

 

Nguồn nhân lực:

Hiện nay, Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM có 46 cán bộ công nhân viên với cán bộ biên chế: 35 viên chức, hợp đồng: 11 viên chức. Trong đó: PGS: 4; TS: 8.

LIÊN KẾT