VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban lãnh đạo:

Viện trưởng:  PGS.TS.NCVC. Phạm Việt Hòa 

Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Lập

                           

Hội đồng Khoa học Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 - 2020:

Ban thường trực:

 - Chủ tịch: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Lập

 - Phó Chủ tịch: TS.NCVC. Hồ Đình Duẩn

 - Thư ký Hội đồng: TS.NCVC. Nguyễn Thọ

Ủy viên hội đồng:

 - PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Kim Oanh

 - PGS.TS.NCVC. Phạm Việt Hòa

 - TS.NCV. Trịnh Phi Hoành

- ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng

 - ThS.NCVC. Phạm Tuấn Nhi

 - PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Phượng

 - TS.NCVC. Lê Ngọc Thanh

 - ThS.NCVC. Đặng Hòa Vĩnh

 

Nguồn nhân lực:

Hiện nay, Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM có 46 cán bộ công nhân viên với cán bộ biên chế: 35 viên chức, hợp đồng: 11 viên chức. Trong đó: PGS: 4; TS: 8.

 

Các đơn vị trực thuộc:

 - Phòng Quản lý tổng hợp;

 - Phòng Địa lý Tổng hợp; 

 - Phòng Tài nguyên Đất;

 - Phòng Tài nguyên Nước; 

 - Phòng Địa vật lý;

 - Phòng Địa chất – Địa mạo;

 - Phòng Địa lý môi trường và Kinh tế - Xã hội;

 - Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý;

 - Trung tâm Phân tích - Thí nghiệm và Công nghệ khoáng;

 - Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Triển khai khoa học