VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Hòa Vĩnh

Thời gian thực hiện: 12/2012

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Mai Thy

Thời gian thực hiện: 26/9/2012 - 28/12/2012

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hà Phương

Thời gian thực hiện: 07/2012 - 06/2014

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Hòa Vĩnh

Thời gian thực hiện: 04/2011 - 12/2017