VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lâm Đạo Nguyên

Thời gian thực hiện: 01/2010 – 06/2012

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Thị Kim Oanh

Thời gian thực hiện: 02/2010 – 12/2012

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Hòa Vĩnh

Thời gian thực hiện: 12/2012

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Mai Thy

Thời gian thực hiện: 26/9/2012 - 28/12/2012

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Trọng

Thời gian thực hiện: 15/04/2011 - 15/10/2011