VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Tác giả: Gebhardt, S., Huth, j., Nguyen, L.D., roth, A., and kuenzer, C.

Năm xuất bản: 2012

Tác giả: Toru Tamura, Yoshiki Saito, V. Lap Nguyen, T.K. Oanh Ta, Mark D. Bateman, Dan Matsumoto, Shota Yamashita

Năm xuất bản: 2012

Tác giả: T.J.J. Hanebuth, Ulrike Proske, Yoshiki Saito, Van Lap Nguyen, Thi Kim Oanh Ta

Năm xuất bản: 2012

Tác giả: Toru Tamura, Yoshiki Saito, Mark D. Bateman, V. Lap Nguyen, T.K. Oanh Ta, Dan Matsumot

Năm xuất bản: 2012

Tác giả: Nguyen Lam-Dao, Viet Pham-Bach, Minh Nguyen-Thanh, Mai-Thy Pham-Thi, Phung Hoang-Phi

Năm xuất bản: 2011

Tác giả: Pham Thi Mai Thy, Raghavan Venkatesh, Shinji Masumoto

Năm xuất bản: 2011