VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Tiêu đề Ngày tạo File
Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (đợt bổ sung tháng 10 năm 2018) 02-11-2018
Quyết định V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 15-01-2018
Công khai phân bổ đợt 1 dự toán thu chi ngân sách năm 2017 20-12-2017