VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH PHÒNG BAN - TRUNG TÂM

Trưởng phòng: CN.CV. Lê Thị Ngọc Tiếu - Email: ltntieu@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: TS.NCV. Trịnh Phi Hoành, email: tphoanh@hcmig.vast.vn/hoanhtp.geo@gmail.com

Trưởng phòng: ThS.NCVC. Đặng Hòa Vĩnh, email: dhvinh@hcmig.vast.vn

Thông tin đang được cập nhật.

Quý vị vui lòng quay lại sau.

Trưởng phòng: TS.NCVC. Nguyễn Thọ, mail: ntho@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Lập, email: nvlap@hcmig.vast.vn

Trưởng phòng: ThS.NCVC. Phạm Tuấn Nhi, email: ptnhi@hcmig.vast.vn

Giám đốc Trung tâm: TS.NCVC. Hồ Đình Duẩn, email: hdduan@hcmig.vast.vn

Phó Giám Đốc Trung tâm: ThS.NCV : Nguyễn An Bình, email: nabinh@hcmig.vast.vn

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Phượng, email: ntkphuong@hcmig.vast.vn