VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng Quản lý tổng hợp

GIỚI THIỆU

Trưởng phòng: CN.CV. Lê Thị Ngọc Tiếu - Email: ltntieu@hcmig.vast.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng – Nhiệm vụ:

 - Giúp việc, tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác quản lý Nhà nước; tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; hành chính - tổng hợp; văn thư, lưu trữ, thư viện, lễ tân,…

 - Gồm các bộ phận:

  + Hành chính, văn thư;

  + Tổ chức, hợp tác quốc tế;

  + Kế toán, tài chính;

  + Nhóm phục vụ, lái xe.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguồn nhân lực của phòng: gồm 03 Cử nhân/Kỹ sư; 02 Trung cấp; 02 Khác.

+ Trưởng phòng: CN. Lê Thị Ngọc Tiếu - Email: ltntieu@hcmig.vast.vn

+ Kế toán trưởng: CN. Nguyễn Thị Ngọc Sương – Email: ntnsuong@hcmig.vast.vn

+ Văn thư: CS. Nguyễn Thị Kim Oanh – Email: ntkoanh@hcmig.vast.vn

+ KS. Giang Thị Phương Thảo - Email: gtpthao@hcmig.vast.vn

+ Ông Huỳnh Thanh Phong - Email: htphong@hcmig.vast.vn

+ Bà Phạm Thị Thu Hương.