VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng Tài nguyên Nước

GIỚI THIỆU

Trưởng phòng: ThS.NCVC. Đặng Hòa Vĩnh, email: dhvinh@hcmig.vast.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Điều tra, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai về tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng lãnh thổ.
  • Lập các báo cáo đầu tư cho các dự án, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng cơ bản trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, phòng tránh thiên tai (có liên - quan đến tài nguyên nước).
  • Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư;
  • Nghiên cứu dự báo mực nước triều.
  • Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá xói lở - bồi tụ đường bờ
  • Nghiên cứu, đánh giá diễn biến môi trường nước;
  • Nghiên cứu, dự báo, lập phương án phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
  • Khảo sát đo đạt dòng chảy, lưu lượng và lưu tốc dòng.
  • Khảo sát đo độ mặn.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguồn nhân lực của phòng: gồm 02 Thạc sỹ

+ ThS.NCVC. Đặng Hòa Vĩnh - Email: dhvinh@hcmig.vast.vn

+ ThS.NCV. Phạm Thị Bích Thục - Email: ptbthuc@hcmig.vast.vn

Các công trình tiêu biểu trong 10 năm gần đây:

+ Đề tài/Dự án các cấp: 07 đề tài;

+ Các công trình công bố: 18 bài báo trong và ngoài nước.