VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng Địa Vật lý

GIỚI THIỆU

Trưởng phòng: TS.NCVC. Nguyễn Thọ, mail: ntho@hcmig.vast.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Nghiên cứu các quy luật và quá trình các trường vật lý địa cầu, khí quyển và vũ trụ;
  • Nghiên cứu các vấn đề lý thuyết và ứng dụng của Vật lý Địa cầu;
  • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phương pháp địa vật lý phục vụ tìm kiếm tài nguyên, ô nhiễm môi trường,…
  • Nghiên cứu các trường vật lý địa cầu, các thiên tai địa cầu (dông sét, động đất, bão từ,…)
  • Ứng dụng các phương pháp địa vật lý trong công tác khảo sát địa chất, môi trường và thăm dò tìm kiếm tài nguyên.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguồn nhân lực của phòng: gồm 02 Tiến sỹ, 03 Cử nhân

+ TS. NCVC. Nguyễn Thọ - Email: ntho@hcmig.vast.vn

+ TS.NCVC. Lê Ngọc Thanh - Email: lnthanh@hcmig.vast.vn

+ CN.NCV Nguyễn Quang Dũng - Email: nqdung@hcmig.vast.vn

+ CN.CV. Lê Hoàng Linh - Email: lhlinh@hcmig.vast.vn

+ CN.NCV. Dương Bá Mẫn - Email: dbman@hcmig.vast.vn

Các công trình tiêu biểu trong 10 năm gần đây:

+ Đề tài/Dự án các cấp: 11 đề tài;

+ Các công trình công bố: 29 bài báo trong và ngoài nước.