• slot pulsa
 • VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Phòng Địa chất – Địa mạo

  GIỚI THIỆU

  Trưởng phòng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Lập, email: nvlap@hcmig.vast.vn

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Nghiên cứu cơ bản và điều tra cơ bản về địa chất, địa mạo và môi trường;
  • Ứng dụng, triển khai các kết quả nghiên cứu phục vụ khai thác sử dụng tài nguyên địa chất;
  • Chuyển giao công nghệ khoáng, vật liệu và sử dụng tiềm năng tự nhiên vùng lãnh thổ.

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Nghiên cứu và điều tra cơ bản về địa chất - địa mạo, phục vụ khai thác sử dụng bền vững tiềm năng, tài nguyên tự nhiên vùng lãnh thổ.
  • Nghiên cứu các qui luật thành tạo, phân bố về địa chất - khoáng sản trên đất liền và vùng biển hải đảo, phục vụ khai thác sử dụng hợp lý, bền vững các tài nguyên khoáng sản.
  • Nghiên cứu, đánh giá các đặc điểm địa chất - địa mạo, địa chất môi trường, phục vụ các hướng: phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do tai biến địa chất; làm cơ sở cho đánh giá tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, bảo tồn và bảo vệ môi trường.
  • Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ khoáng, công nghệ vật liệu đối với các sản phẩm có liên quan.

  DANH SÁCH CÁN BỘ

  Nguồn nhân lực của phòng: gồm 02 Phó Giáo sư, 03 Thạc sĩ

  + PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Lập, email: nvlap@hcmig.vast.vn

  + PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Kim Oanh, email: nttien@hcmig.vast.vn

  + ThS.NCV. Nguyễn Thị Mộng Lan, email: ntmlan@hcmig.vast.vn

  + ThS.NCV. Võ Thị Hồng Quyên, email: vthquyen@hcmig.vast.vn

  + ThS.NCV. Nguyễn Hoàng Nguyên, email: nhuyen@hcmig.vast.vn

  Các công trình tiêu biểu trong 10 năm gần đây:

  + Đề tài/Dự án các cấp: 01 đề tài;

  + Các công trình công bố: 10 bài báo trong và ngoài nước.