VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng Tài nguyên Đất

GIỚI THIỆU

Trưởng phòng: ThS.NCVC. Phạm Tuấn Nhi, email: ptnhi@hcmig.vast.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Nghiên cứu đặc điểm phát sinh và quá trình hình thành đất.
 • Nghiên cứu các quá trình hóa- lý, sinh học của đất.
 • Nghiên cứu những chức năng hỗ trợ hệ sinh thái phục vụ phát triển bền vững tài nguyên.
 • Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững vùng lãnh thổ.
 • Khảo sát, xây dựng bản đồ đất, đánh giá chất lượng đất và đánh giá đất đai.
 • Nghiên cứu khả năng suy thoái đất, ô nhiễm đất, xói mòn đất và biện pháp bảo vệ.
 • Nghiên cứu, đánh giá đất ngập nước.
 • Nghiên cứu các giải pháp phục hồi môi trường đất bị suy thoái.
 • Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống canh tác trên đất dốc, đất mặn, đất cát, đất phèn,..
 • Đánh giá tác động môi trường và các vấn đề liên quan đến môi trường đất.
 • Xử lý ô nhiễm môi trường đất.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguồn nhân lực của phòng: gồm 04 Thạc sỹ, 02 Cử nhân/Kỹ sư

+ ThS.NCVC. Phạm Tuấn Nhi, email: ptnhi@hcmig.vast.vn

+ ThS.NCVC. Nguyễn Văn Đệ, email: nvde@hcmig.vast.vn

+ ThS.NCV. Trần Quang Tuấn - Email: tqtuan@hcmig.vast.vn

+ ThS.NCV. Lưu Hải Tùng - Email: lhtung@hcmig.vast.vn

+ CN.NCV. Danh Mởn - Email: dmon@hcmig.vast.vn

+ KS.NCV. Nguyễn Văn Dũng - Email: nvdung@hcmig.vast.vn

Các công trình tiêu biểu trong 10 năm gần đây:

+ Đề tài/Dự án các cấp: 08 đề tài/hợp đồng nghiên cứu

+ Các công trình công bố: 10 bài báo trong và ngoài nước