VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC VĂN BẢN

Tiêu đề Ngày tạo File
Công văn 2433/VHL-KHTC V/v Quy định xét hỗ trợ bảo vệ luận văn thạc sỹ, tiến sỹ 24-12-2017
Công văn 1220/VHL-KHTC V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ 24-12-2017
Công văn 845/VHL-KHTC V/v Hướng dẫn trình tự thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 24-12-2017
Quyết định 1256/QĐ-VHL V/v Quy định về quản lý mã số các đề tài và nhiệm vụ thuộc kế hoạch hoạt động hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24-12-2017
Quyết định 929/QĐ-VHL V/v Xử lý chậm tiến độ, không hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24-12-2017
Quyết định 1751/QĐ-VHL V/v Hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24-12-2017
Quyết định 2316/QĐ-VHL V/v Quy định quản lý các đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ khoa học trẻ 24-12-2017
Quyết định 2230/QĐ-VHL V/v Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24-12-2017
Quyết định 2185/QĐ-VHL V/v Quy định về việc quản lý các Dự án sản xuất – thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24-12-2017
Quyết định 2184/QĐ-VHL V/v Quy định về việc quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24-12-2017