VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC VĂN BẢN

Tiêu đề Ngày tạo File
Quyết định 1892/QĐ-VHL V/v Quy định về quản lý các Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24-12-2017
Quyết định 1820/QĐ-VHL V/v Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24-12-2017
Quyết định 1791/QĐ-VHL V/v Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24-12-2017
Quyết định 1498/QĐ-VHL V/v Đề tên Viện Hàn lâm KHCNVN trong các công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và các sản phẩm Khoa học Công nghệ khác hình thành từ nguồn NSNN 24-12-2017
Quyết định 2703/QĐ-VHL V/v Quyết định V/v Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 24-12-2017
Quyết định 1496/QĐ-VHL V/v Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án KHCN do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu 24-12-2017