VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

02-02-2018

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh: Trịnh Phi Hoành

Đề tài:

“Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn sông Tiền (đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp) phục vụ phòng tránh thiên tai”

Chuyên ngành:     Địa lý tài nguyên và môi trường                                     

Mã số:                   62 44 02 19

Thời gian:            14h00’ thứ  6 ngày 09 tháng 02 năm 2018

 Địa điểm:             Phòng họp, Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh

                                      Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trân trọng kính mời./.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Đạt