VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM được cấp Giấy phép Hoạt động Đo đạc và Bản đồ

27-06-2018

Kể từ ngày 08/6/2018, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép hoạt động Đoc đạc và Bản đồ.

 

10 nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ gồm:

1. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ chuyên ngành địa chính, địa lý, môi trường;

2. Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành địa chính, địa lý, môi trường;

3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000;

4. Đo vẽ, thành lập bản đồ đáy biển khu vực cửa sông, cảng biển tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1.000; 1:2.000;

5. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính;

6. Thành lập bản đồ hành chính cấp huyện;

7. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện;

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý;

9. Thành lập bản đồ chuyên đề, tập bản đồ địa lý;

10. Khảo sát địa hình, đo đạc công trình.

 

Hình ảnh Giấy phép Hoạt động:

 

 

Tin, bài: T. P. H, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM