VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo tổ chức Hội nghị Quốc gia về Khoa học Địa lý chào mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Địa lý (1993-2018)

09-07-2018
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ
––––––––
Số:         /TB-ĐL
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
 
Hà Nội, ngày      tháng    năm 2018

 

THÔNG BÁO SỐ 1
V/v tổ chức Hội nghị Quốc gia về Khoa học Địa lý

 


Kính gửi: …………………………………………………………………..
               …………………………………………………………………..


Để chào mừng Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Địa lý (1993 - 2018), được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Địa lý sẽ tổ chức Hội nghị Quốc gia về Khoa học Địa lý với chủ đề:

25 năm Viện Địa lý và chặng đường phía trước
25 years of the IG and the way forward
 

Đây là một diễn đàn để các nhà khoa  học trong nước và quốc tế có cơ hội gặp gỡ trao đổi các thành tựu mới nhất về nghiên cứu địa lý trong thời gian qua cũng như trình bày, thảo luận những ý tưởng, đề xuất nghiên cứu địa lý mới phục vụ - phát triển bền vững đất nước trong tương lai.
Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 07/11/2018, tại Hội trường Viện Địa lý nhà A27, số 18, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Hội nghị bao gồm các chủ đề sau:
- Tổ chức sử dụng hợp lý lãnh thổ
- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
- Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
- Địa lý đô thị và các vùng lãnh thổ
- Quan sát trái đất và ứng dụng công nghệ địa không gian
Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt và tiếng Anh.

+ Thời hạn gửi tóm tắt: 16/7/2018
+ Thông báo về chấp nhận bài: 30/7/2018
+ Thời hạn gửi bài toàn văn: 15/9/2018

Tất cả các bài toàn văn  sẽ được đăng trong tuyển tập báo cáo khoa học của Hội nghị có chỉ số ISBN;
Chương trình chi tiết sẽ được gửi đến Quý cơ quan trong thông báo số 2.
Viện Địa lý xin gửi tới Quý Cơ quan thông tin về Hội nghị và trân trọng đề nghị Quý cơ quan phổ biến, động viên và tạo điều kiện cho các cán bộ khoa học của đơn vị đăng ký viết bài và tham dự Hội nghị.
Sự tham gia nhiệt tình của Quý cơ quan sẽ góp phần vào sự thành công của Hội nghị.
Các bài báo gửi cho PGS.TS. Lưu Thế Anh theo địa chỉ: qlthvdl@gmail.com hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0974826969.
Chi tiết về Hội nghị xin tham khảo tại trang web:  http://ig-vast.ac.vn/vi/
Xin trân trọng thông báo./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
 

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Đào Đình Châm

 

Sưu tầm: T. P. H. Nguồn: http://ig-vast.ac.vn/

 

Hướng dẫn format bài báo xin xem ở đây: Format bài báo.