VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Recent evolution of the Mekong Delta and the impacts of dams

TÊN NỘI DUNG
Tên bài báo Recent evolution of the Mekong Delta and the impacts of dams
Tác giả Li, X., Liu, J.P., Saito, Y., Van Lap Nguyen
Đơn vị thực hiện Phòng Địa lý tổng hợp
Phân loại Công bố ngoài nước
Tạp chí Earth Science Reviews
Mã tạp chí ISSN: 0012-8252


TÓM TẮT BÀI BÁO