• slot pulsa
 • VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  BAN LÃNH ĐẠO

  VIỆN TRƯỞNG

  PGS.TS. NCVC. Phạm Việt Hòa

  Điện thoại: 028.38 245 955,  Email: pvhoa@hcmig.vast.vn

  PHÓ VIỆN TRƯỞNG

  PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Lập

  Điện thoại: 028.38 220 829, Email: nvlap@hcmig.vast.vn

  PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Kim Phượng

  Email: ntkphuong@hcmig.vast.vn