VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN LÃNH ĐẠO

VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS. NCVC. Phạm Việt Hòa

Điện thoại: 028.38 245 955,  Email: pvhoa@hcmig.vast.vn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Lập

Điện thoại: 028.38 220 829, Email: nvlap@hcmig.vast.vn

PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Kim Phượng

Email: ntkphuong@hcmig.vast.vn