VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng Khoa học Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm có 11 thành viên:

- Ban thường trực:

1. Chủ tịch: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Lập

2. Phó Chủ tịch: TS.NCVC. Hồ Đình Duẩn

3. Thư ký Hội đồng: TS.NCVC. Nguyễn Thọ

- Ủy viên hội đồng:

4. PGS.TS.NCVC. Phạm Việt Hòa

5. TS.NCV. Trịnh Phi Hoành

6. ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng

7. ThS.NCVC. Phạm Tuấn Nhi

8. PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Kim Oanh

9. PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Phượng

10. TS.NCVC. Lê Ngọc Thanh

11. ThS.NCVC. Đặng Hòa Vĩnh

- Chức năng, nhiệm vụ:

Hội đồng Khoa học của Viện là cơ quan tư vấn cho Viện trưởng về phương hướng, chiến lược khoa học, xét duyệt đề cương các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ. Hội đồng Khoa học Viện được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Chủ tịch Viện ban hành.

 

Nguồn nhân lực:

Hiện nay, Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM có 34 cán bộ công nhân viên với cán bộ biên chế: 33 viên chức, hợp đồng 68: 1 viên chức. Trong đó: PGS: 3; TS: 8.