VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC THÔNG BÁO

20-11-2020
Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức...
14-11-2019
Công khai tài chính năm 2019...
14-11-2019
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019...
06-11-2019
Triệu tập ứng viên tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019...
28-10-2019
Danh sách dự tuyển viên chức năm 2019...
27-09-2019
Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2019...
09-07-2019
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường...
28-12-2018
Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, đặc biệt là trong trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta k...
06-11-2018
Ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM đã ra các thông báo...
01-11-2018
Ngày 28/9/2018, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Tuyển sinh Đào tạo dự bị Nghiên cứu sinh năm 2018...