VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Đình Duẩn

Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 5/2018 - 10/2020)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thái Bình

Thời gian thực hiện: 11/2016 - 04/2018

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Hải Tùng

Thời gian thực hiện: 01/2016 - 06/2018