VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Thị Kim Oanh

Thời gian thực hiện: 01/2014 - 12/2017