VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thái Bình

Thời gian thực hiện: 07/2013 - 06/2014

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Lập

Thời gian thực hiện: 2013 - 2016

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Thị Kim Oanh

Thời gian thực hiện: 06/2013 - 06/2017

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Lập

Thời gian thực hiện: 01/2013 - 12/2014

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hà Phương

Thời gian thực hiện: 07/2012 - 06/2014